Wiersz arystofanejski chorijambiczny

+ u u + | u + x