Wiersz alkmański

+ w | + || w | + w | + u u


Inaczej Tetrametr daktyliczny a priore